Skip to main content

More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
Oct 14, 2020
audio
eye 7
favorite 0
comment 0
test noise
Topic: vedanta
Community Audio
audio
eye 8
favorite 0
comment 0
ब्रह्मसूत्रभाष्यम्, शारीरकमीमांसासूत्रभाष्यम्, BRAHMASUTRA BHAASHYAM, पारायणम्, Parayanam
Topics: Shaankara, bhashyam, commentary, vedanta, brahmasutras, shaariraka, mimamsa
Community Audio
audio
eye 65
favorite 0
comment 0
Topics: Vedanta, srimad, bhagavad, gita, shankara, bhashyam, commentary
Community Audio
May 20, 2020 Kashichit Shankara Kinkarah
audio
eye 75
favorite 0
comment 0
Topics: Vedanta, prasthana, traya, brihadaranyaka, shankara, bhashyam, commentary, prasthana, traya,...
Community Audio
May 14, 2020 Kashi AnandaVanaVihari Jadaakritih
audio
eye 85
favorite 0
comment 0
इदानीं सामवेदीया छान्दोग्योपनिषदुपरि  अद्वैतमतविरोधिद्वासप्ततिमतखण्डनविद्वांसः तत्त्वबोधनविचक्षणाः श्रीमत्भगवत्पादशंकराचार्यविरचितम्  भाष्यम् मुमुक्षूणां ...
Topics: Vedanta, upanishad, chandogya, shaankara, bhashyam, commentary, chandogya, upanishad, shaankara,...
Community Audio
May 13, 2020 Kashi AnandaVanaVihari Jadaakritih
audio
eye 19
favorite 0
comment 0
यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते। येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ।। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः। व्याख्याता सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं...
Topic: Vedanta, upanishad, taittiriya, bhriguvalli, bhashyam, shaankara, commentary
Community Audio
May 12, 2020 Kashi AnandaVanaVihari Jadaakritih
audio
eye 20
favorite 0
comment 0
यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते। येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ।। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः। व्याख्याता सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं...
Topics: Vedanta, shaankara, bhashyam, taittiriya, upanishad, Brahma, anandavalli, commentary
Community Audio
May 11, 2020 Kashi AnandaVanaVihari Jadaakritih
audio
eye 63
favorite 0
comment 0
यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते। येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ।। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः। व्याख्याता सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं...
Topics: Vedanta,krishna, yajurveda, taittiriya, sheekshaavalli, shaankara, bhashyam, commentary,...
Community Audio
May 9, 2020 Kashi AnandaVanaVihari Jadaakritih
audio
eye 34
favorite 0
comment 0
इदं ऋग्वेदान्तर्गतं ऐतरेयोपनिषदुपरि अवैदिकमतखण्डनपण्डिताः जैमिन्यादिसकलविबुधश्लाघितयतिवराः श्रीमत्भगवत्पादशंकराचार्यविरचितम्  भाष्यम् मुमुक्षूणां  नित्यपारायणसौकर्यार्थम्...
Topics: Vedanta, aitareya, upanishad, shaankara, bhashyam, commentary, upanishad, bhashyam, commentary,...
Community Audio
May 7, 2020 SakritPrakasha Yati
audio
eye 52
favorite 0
comment 0
स प्राह पर्यायशुकर्षिमीक्ष्य भवन्तमद्राक्षमतिष्यपूरुषम् । वरः परः कोsस्ति तथापि चिन्तनं चित्तत्त्वगं मेsस्तु गुरो निरन्तरम् ।। माधवीयशङ्करदिग्विजयम् १६-४९ ।। अवैदिकमतखण्डनपण्डिताः...
Topic: Vedanta, mandyukya, upanishat, shaankara, bhashyam, commentary
Community Audio
May 5, 2020 Svaira Vihari
audio
eye 32
favorite 0
comment 0
अद्वैतत्त्वप्रतिष्ठापनाचार्याः पार्वतीवल्लभपरमपुरुषस्य एकैकावताराः श्रीमत्भगवत्पादशंकराचार्यविरचितम्   मुण्डकोपनिषद्भाष्यं जनानां नित्यपारायणसौकर्यार्थम् अधुना समर्प्यते ।...
Topics: Vedanta, shaankara, bhashyam, commentary, mundaka, upanishat, mundaka, shaankara, ghanshyam,...
Community Audio
May 4, 2020 Kashi AnandaVanaVihari Jadaakritih
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
श्रीमत्भगवत्पादशंकराचार्यविरचितम्   प्रश्नोपनिषद्भाष्यं जनानां नित्यपारायणसौकर्यार्थम् अधुना समर्प्यते । अस्मिन्मुद्रितध्वनौ भाष्यगाम्भीर्यं, वेदान्तगर्भगतगूढार्थं,...
Topic: Vedanta, upanishad, prashna, shankara, shaankara, bhashyam, commentary,
Community Audio
May 3, 2020 Kashi AnandaVanaVihari Jadaakritih
audio
eye 32
favorite 0
comment 0
आदिगुरु-भगवत्पादशंकराचार्यविरचितम् काठकोपनिषद्भाष्यं जनानां नित्यपारायणसौकर्यार्थम् अधुना समर्प्यते । अस्मिन्मुद्रितध्वनौ भाष्यगाम्भीर्यं, वेदान्तगर्भगतगूढार्थं,...
Topics: Vedanta, shankara, bhashan, kathaka, upanishat
Community Audio
May 1, 2020 Kashi AnandavanaVihari Jadaakritih
audio
eye 39
favorite 0
comment 0
आदिगुरु-भगवत्पादशंकराचार्यविरचितम् केनोपनिषद्भाष्यं जनानां नित्यपारायणसौकर्यार्थम् अधुना समर्प्यते । अस्मिन्मुद्रितध्वनौ भाष्यगाम्भीर्यं, वेदान्तगर्भगतगूढार्थं,...
Topics: Vedanta, kena, shankara, bhashyam
Community Audio
Apr 26, 2020 Kashi Anandavanam Jadaakritih
audio
eye 124
favorite 0
comment 0
आदिगुरु-भगवत्पादशंकराचार्यविरचितम् ईशावास्योपनिषद्भाष्यं जिज्ञासूनां नित्यपारायणसौकर्यार्थम् अधुना समर्प्यते । अस्मिन्मुद्रितध्वनौ भाष्यगाम्भीर्यं, वेदान्तगर्भगतगूढार्थं,...
Topics: Vedanta, Prasthana Traya, Shankaracharya, Bhashyam, Ishavaasya, upanishat, paaraayana, shravana,...